Ranking

AZBJJF Academy Ranking (Kids)

United States
8270
Points
133
Wins
64
Losses
35
20
21
United States
8220
Points
147
Wins
68
Losses
33
21
26
United States
7265
Points
112
Wins
68
Losses
34
20
10
United States
5720
Points
103
Wins
59
Losses
24
21
13
United States
4875
Points
86
Wins
30
Losses
22
9
8
United States
4205
Points
66
Wins
61
Losses
16
13
18
United States
3740
Points
58
Wins
61
Losses
13
19
12
United States
3725
Points
68
Wins
38
Losses
15
14
11
United States
3025
Points
49
Wins
45
Losses
9
12
18
United States
2920
Points
55
Wins
43
Losses
11
8
11
United States
2755
Points
48
Wins
26
Losses
11
11
4
United States
2675
Points
52
Wins
38
Losses
11
13
5
United States
2640
Points
61
Wins
36
Losses
14
13
8
United States
2635
Points
34
Wins
25
Losses
9
9
6
United States
2420
Points
44
Wins
22
Losses
12
5
10
United States
2405
Points
47
Wins
34
Losses
10
7
15
United States
2395
Points
45
Wins
44
Losses
8
10
17
United States
2030
Points
36
Wins
14
Losses
10
3
5
United States
2025
Points
45
Wins
45
Losses
8
12
9
United States
1920
Points
32
Wins
19
Losses
8
5
8
United States
1870
Points
40
Wins
21
Losses
8
6
10
United States
1860
Points
30
Wins
22
Losses
8
6
4
United States
1740
Points
40
Wins
37
Losses
4
10
9
United States
1730
Points
39
Wins
30
Losses
6
8
9
United States
1730
Points
34
Wins
11
Losses
10
5
4
United States
1535
Points
22
Wins
28
Losses
5
7
5
United States
1455
Points
17
Wins
10
Losses
6
3
1
United States
1445
Points
28
Wins
17
Losses
8
4
3
United States
1410
Points
28
Wins
39
Losses
3
8
10
United States
1350
Points
22
Wins
27
Losses
4
5
9
United States
1285
Points
13
Wins
16
Losses
4
3
6
United States
1215
Points
26
Wins
39
Losses
3
7
16
United States
1175
Points
23
Wins
35
Losses
2
7
10
United States
1135
Points
24
Wins
20
Losses
4
3
3
United States
1100
Points
23
Wins
35
Losses
2
9
9
United States
1055
Points
24
Wins
28
Losses
3
11
5
United States
1025
Points
14
Wins
16
Losses
3
7
4
United States
970
Points
17
Wins
8
Losses
5
2
4
United States
920
Points
12
Wins
21
Losses
3
8
4
United States
910
Points
8
Wins
11
Losses
3
2
4
United States
850
Points
16
Wins
9
Losses
3
5
0
United States
795
Points
9
Wins
7
Losses
2
2
2
United States
780
Points
20
Wins
18
Losses
2
5
3
United States
775
Points
13
Wins
9
Losses
4
2
3
United States
740
Points
15
Wins
5
Losses
3
0
5
United States
735
Points
8
Wins
5
Losses
2
2
1
United States
690
Points
7
Wins
6
Losses
2
1
2
United States
685
Points
11
Wins
14
Losses
2
5
2
United States
635
Points
18
Wins
24
Losses
2
5
6
United States
565
Points
6
Wins
10
Losses
2
2
3
United States
545
Points
15
Wins
14
Losses
2
4
3
United States
505
Points
12
Wins
20
Losses
1
4
4
United States
495
Points
11
Wins
6
Losses
3
2
2
United States
450
Points
4
Wins
4
Losses
2
1
0
United States
420
Points
10
Wins
2
Losses
2
2
0
United States
405
Points
4
Wins
4
Losses
1
1
1
United States
365
Points
10
Wins
1
Losses
4
0
0
United States
360
Points
4
Wins
10
Losses
1
2
3
United States
340
Points
13
Wins
10
Losses
1
1
4
United States
335
Points
4
Wins
4
Losses
1
2
0
United States
330
Points
2
Wins
12
Losses
0
2
5
United States
315
Points
7
Wins
13
Losses
0
4
3
United States
270
Points
2
Wins
1
Losses
1
0
0
United States
270
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
United States
260
Points
12
Wins
19
Losses
0
3
3
United States
190
Points
2
Wins
1
Losses
1
0
0
United States
180
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
United States
150
Points
4
Wins
10
Losses
0
2
3
United States
140
Points
3
Wins
6
Losses
0
3
1
United States
130
Points
1
Wins
7
Losses
0
1
1
United States
110
Points
5
Wins
3
Losses
1
0
1
United States
95
Points
3
Wins
4
Losses
0
1
1
United States
85
Points
8
Wins
9
Losses
0
0
1
United States
60
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
United States
50
Points
3
Wins
5
Losses
0
0
1
United States
50
Points
3
Wins
2
Losses
0
0
2
United States
45
Points
2
Wins
4
Losses
0
0
2
United States
35
Points
0
Wins
3
Losses
0
1
0
United States
30
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
United States
30
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
United States
30
Points
0
Wins
2
Losses
0
1
0
United States
15
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0
United States
10
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
United States
10
Points
1
Wins
2
Losses
0
0
1
United States
10
Points
1
Wins
2
Losses
0
0
0
United States
10
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
United States
10
Points
0
Wins
2
Losses
0
0
1
United States
10
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0
United States
5
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0
United States
5
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0